Information til klienter

Forsikring, ansvar og beskikkelse

Nørregaard|Mieritz Advokatfirma og firmaets advokater er forsikret og har stillet garanti efter de for advokater gældende regler. Firmaets forsikringsselskab og garantistiller er Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Nørregaard|Mieritz Advokatfirmas erstatningsansvar og de udøvende rådgiveres erstatningsansvar, er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum.

Advokaterne i Nørregaard|Mieritz Advokatfirma er alle beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet og underlagt de for advokater til enhver tid gældende regler.


Honorar, udlæg og fakturering

Nørregaard|Mieritz Advokatfirmas honorar fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid ud fra de til enhver tid gældende timetakster. Der tages ved afregningen desuden hensyn til opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse og betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar, sagens hastende karakter og de opnåede resultater.

Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten.

Såfremt der opkræves negative renter af indestående på klientkonti, skal denne omkostning afholdes af klienten.

Fakturering kan ske aconto og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.


Klientmidler

Alle klientmidler behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Klientmidlerne indsættes på klientkonto i pengeinstitut efter Nørregaard|Mieritz Advokatfirmas valg, medmindre klienten tilkendegiver specifikt ønske i så henseende.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist forbundet med Nørregaard|Mieritz Advokatfirmas bistand er undergivet dansk ret og skal afgøres af de ordinære danske domstole.


Persondatapolitik

Du kan læse vores persondatapolitik her