Ny lov giver mulighed for konfiskation af firmabiler ved vanvidskørsel

 

Ultimo marts 2021 vedtog Folketinget en ny lov, hvorefter det med virkning fra den 31. marts 2021 blev mulig for politiet ved konfiskere virksomheders firmabiler, hvis en sådan benyttes til vanvidskørsel af en ansat. Med vedtagelsen af ​​den nye lov er konfiskationsreglerne således skærpet i forhold til de hidtidige regler. 

Når en bil konfiskeres, sker der en permanent inddragelse af bilen, hvorefter politiet berettiget kan bortsælge bilen til tredjemand på auktion, uden at ejeren af ​​bilen modtager købesummen for bilen. Konfiskation adskiller sig herved fra beslaglæggelse, som er en midlertidig inddragelse. 

I tilfælde med firmabiler, som benyttes til vanvidskørsel af ansatte, vil det således være arbejdsgiveren der lider et tab, når dennes bil pga. en ansats ageren bortsælges på auktion uden en krone til arbejdsgiveren. 

Den nye lov nævner, hvad der forstås ved vanvidskørsel:

· Særlig hensynsløs kørsel,

· Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, 

· Uagtsom forvoldelse af den nødvendige skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder,

· Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km / t, 

· Kørsel med en hastighed på 200 km / t eller derover,

· Spirituskørsel med en alkoholpromille på over 2,00.

Loven foreskriver, at der skal ske konfiskation af bilen uanset, om denne ejes af en anden (f.eks. En arbejdsgiver), hvor et af ovenstående forhold gør sig gældende, således at der har været fortælling om vanvidskørsel i lovens forstand.

Eneste undtagelse til at der skal ske konfiskation, er såfremt ejeren af ​​bilen (arbejdsgiveren) kan godtgøre, at konfiskationen vil være uforholdsmæssigt indgribende for denne. 

Herved menes efter loven, at arbejdsgiveren for at undgå konfiskation, skal godtgøre, at arbejdsgiveren ikke vidste eller kunne vide, at den ansatte ville anvende bilen til vanvidskørsel,  og  at arbejdsgiveren har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i tilfælde af, på den ansatte alligevel amtender bilen til vanvidskørsel. 

Er de almindelige betingelser for at ifalde erstatningsansvar behovt, vil den ansatte kunne gøre erstatningsansvarlig over for arbejdsgiveren for det tab, som arbejdsgiveren lider ved konfiskationen af ​​bilen.

Uanset muligheden for eventuelt på rejse og erstatningskrav mod de ansatte, vil det være en anbefaling til arbejdsgiveren, som har firmabiler, at sikre sig at de ansatte, som bruger firmabilerne, er oplyst om deres erstatningsansvar over for arbejdsgiveren i tilfælde af konfiskation, herunder oplyst om at erstatningsansvaret også gælder, hvis de ansatte låner bilen ud til andre, som kører vanvidskørsel i bilen. Nærværende kan enten nævnes i en personalehåndbog, eller i et tillæg til ansættelseskontrakten. 

Herudover vil det ligeledes være en anbefaling, at arbejdsgiveren eventuelt søger at indhente en tro- og loveerklæring fra den ansatte om, at firmabilen ikke vil blive brugt til vanvidskørsel.  

Er du arbejdsgiver, og har du firmabiler, som dine ansatte benytter, er du velkommen til at kontakte os på post@nmaf.dk eller tlf. 88 93 95 00 hjælp til udarbejdelse / formulering af tillæg eller lignende til din ansattes kontrakter. Ovenstående er i særdeleshed også relevant, hvis du leaser biler, og lader dine ansatte benytte disse.