Nye rekonstruktionsregler

 - af advokat og partner Jeppe Nørregaard

 

Den 23. marts 2021 vedtog Folketinget en lovændring af rekonstruktionsreglerne i konkursloven. Lovændringen skal forbedre nødlidende virksomheders mulighed for overlevelse gennem rekonstruktion.

De hidtil gældende regler i konkursloven vedrørende rekonstruktion har kun i ganske begrænset omfang været anvendt, men med lovændringerne må det forventes, at der i fremtiden kan gøres brug af rekonstruktion i væsentligt større omfang for derved også at redde flere levedygtige virksomheder.

Formålet med lovændringen er udover at give bedre muligheder for at redde flere levedygtige virksomheder gennem coronakrisen (eller andre forbigående økonomiske vanskeligheder) tillige at forhindre tab af arbejdspladser.

Med lovændringen, hvis regler forventes snarest at træde i kraft, kan som nogle af de væsentligste ændringer nævnes:

• Ej obligatorisk at beskikke tillidsmand:

fremadrettet bliver det valgfrit for rekonstruktøren, om der skal beskikkes en fagkyndig tillidsmand (i form af en revisor) i forbindelse med rekonstruktioner.

Udgifterne til salæret til tillidsmanden, der som oftest er en tung post, begrundet i et omfangsrigt arbejde for tillidsmanden, vil således kunne spares fremadrettet. Med lovændringerne har rekonstruktøren mulighed for eventuelt at vælge at anvende virksomhedens revisor som rådgiver under rekonstruktionsprocessen.

• Fast Track-overdragelse:

Indtil nu har reglerne om rekonstruktion krævet, at en virksomhedsoverdragelse af den nødlidende virksomhed alene kunne gennemføres ved kreditorernes vedtagelse af rekonstruktionsforslaget.

Fremadrettet kan rekonstruktøren beslutte at gennemføre en virksomhedsoverdragelse inden kreditorernes formelle afstemning om rekonstruktionsforslaget. Dette giver således mulighed for en hurtigere virksomhedsoverdragelse, som tillige også kan gennemføres på et tidligere tidspunkt end hidtil.

• Ej direkte konkurs:

Efter konkurslovens nuværende rekonstruktionsregler, medfører en indledt rekonstruktion, at denne kun kan ophøre igen enten ved vedtagelse af rekonstruktionsforslaget, eller såfremt virksomheden bliver solvent. Dvs. at det hidtil har været sådan, at en fejlslagen rekonstruktionsbehandling automatisk medførte en konkurs.

Med de nye regler er det ikke længere således, idet der efter reglerne nu vil være en mulighed for at tilbagekalde en rekonstruktion, hvis dette gøres, inden rekonstruktionensplanen er vedtaget. Har skifteretten modtaget en konkursbegæringen inden rekonstruktionsbegæringen, vil en tilbagekaldelse af rekonstruktionen dog medføre, at konkursbegæringen fremmes.

I forlængelse af ovenstående ændrede regler skal der heller ikke længere stilles (økonomisk) sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling ved fremsættelse af begæring om rekonstruktion.

• Dækning ved lønmodtagernes garantifond:

Der har indtil nu alene været mulighed for dækning af restancer til virksomhedens ansatte hos Lønmodtagernes Garantifond, når arbejdsgiveren blev erklæret konkurs. De ansatte har derfor afventet endeligt udfald af rekonstruktionen, førend de enten som følge af en konkurs kunne få dækning ved LG, eller efter gennemførelse af rekonstruktion fik deres restancer betalt af arbejdsgiveren.

Med de nye regler er indledning af rekonstruktion nu grundlag for at opnå dækning hos Lønmodtagernes Garantifond for lønmodtagere, som er opsagt eller fritstillet i forbindelse med rekonstruktionen.

Herudover vil virksomheden fremadrettet kunne opnå lån hos Lønmodtagernes Garantifond til dækning af restancer for løn, der er opbygget før rekonstruktionen, til de ansatte, som fortsat beskæftiges i virksomheden.

Ovenstående ændringer i konkursloven vedrørende rekonstruktion giver bredere mulighed for anvendelse af rekonstruktion fremadrettet, og forbedringen af reglerne må forventes at kunne redde flere virksomheder.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler eller overvejer rekonstruktion enten inden- eller udenretligt, kan du kontakte advokat Jeppe Nørregaard på jn@nmaf.dk eller 31959788.