Omregistrering af IVÆRKSÆTTERSELSKABER (IVS’er) regler lempet og frist udskudt

Pr. 1. januar 2021 er det blevet nemmere for et iværksætterselskab (IVS) at blive omregistreret til et anpartsselskab.

I 2019 blev det besluttet, at selskabsformen iværksætterselskab (IVS) skulle afvikles, og at der ikke fremadrettet skulle være mulighed for at stifte nye iværksætterselskaber.

I den forbindelse blev der vedtaget en frist på 2 år til at lade sit iværksætterselskab omregistrere til et anpartsselskab. Fristen løb den til 15. april 2021, hvorfor beslutning om omregistrering skulle være truffet inden denne dato, og meddelt Erhvervsstyrelsen inden 14 dage herefter.

Foruden overholdelse af tidsfristen var og er der en række yderligere betingelser for omregistrering til anpartsselskab.

Blandt andet har det frem til 1. januar 2021 været en betingelse for omregistreringen, at der blev udarbejdet en erklæring fra en vurderingsmand om, at den nødvendige påkrævede selskabskapital på minimum 40.000 kr. var til stede i iværksætterselskabet, medmindre selskabets senest reviderede årsregnskab udviste en selskabskapital og reserver, som kunne overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum 40.000 kr., og var forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer, samt at årets balancedag ikke lå mere end 5 måneder før beslutningen om omregistrering.

Kravene til omregistrering er ved lovændring, vedtaget i december 2020 og med ikrafttræden pr. 1. januar 2021, blevet lempeligere.

Først og fremmest er tidsfristen for omregistrering blevet udvidet med 6 måneder, således at beslutning om omregistrering nu skal være truffet på generalforsamlingen senest den 15. oktober 2021, og optaget i Erhvervsstyrelsen IT-system senest 2 uger efter beslutningen.

Det giver således ejere af iværksætterselskaberne længere tid til at skaffe den nødvendige kapital til at foretage omregistreringen. Hertil kommer, at betingelsen om at der skal udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand om, at kapitalen er til stede, nu ikke længere er gældende.

Muligheden for omregistrering af iværksætterselskaber frem til den 15. oktober 2021 forudsætter fortsat, at der skal træffes beslutning herom på generalforsamlingen. Oplysninger om omregistrering til et anpartsselskab skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden for 2 uger efter beslutningen er truffet.

Foruden pligten til at foretage ændringer i de registreringspligtige oplysninger hos Erhvervsstyrelsen rettidigt, er det en betingelse for omregistreringen, at der foretages indbetaling af restkapitalen. Restkapitalen udgør differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabets selskabskapital på 40.000 kr.

Indbetalingen af restkapitalen skal ske efter de almindelige regler i selskabsloven om kapitalforhøjelse af selskabskapitalen. Det betyder, at forhøjelsen kan ske ved tegning af nye kapitalandele, overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse eller ved udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants.

Iværksætterselskaber, som ikke er omregistreret rettidigt vil blive tvangsopløst efter begæring til skifteretten fra Erhvervsstyrelsen. Hvis et iværksætterselskab er sendt til tvangsopløsning, finder reglerne om genoptagelse anvendelse. Muligheden for indbetaling af restkapitalen, som nævnt ovenfor, finder ikke anvendelse for iværksætterselskaber, der ønskes genoptaget efter oversendelse til tvangsopløsning. Det er således en forudsætning for genoptagelse, at iværksætterselskabet har en samlet positiv egenkapital på minimum 40.000 kr.

Vil du vide mere om reglerne for omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber, eller ønsker du bistand til at forestå ændringen, er du velkommen til at kontakte NørregaardMieritz på post@nmaf.dk eller tlf. 88 93 95 00.