Fondslovens er ændret nu skal fonde foretage registrering af "reelle ejere" i Erhvervs-styrelsens IT-system

         

Som følge af lov nr. 262 af 16. marts 2016, der blandt andet ændrer fondsloven, skal fonde pr. 23. maj 2017 registrere sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.

Pligten til at registrere reelle ejere gælder for alle fonde. Det betyder, at fonde, der ellers normalt falder udenfor fondslovens anvendelse, eller konkret er undtaget fra fondsloven, også er omfattet af de nye regler om krav til registrering af reelle ejere.

Ifølge fondsloven udgør en reel ejer af en fond den eller de fysiske personer, som direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser. En fonds bestyrelse vil således altid være at anse som en fonds reelle ejere. Derudover vil fysiske personer, der er særligt begunstigede af fonden, herunder navnlig større uddelingsmodtagere, som i henhold til fondens vedtægt har et retskrav på at modtage en ikke ubetydelig del af fondens midler være at anse som reelle ejere. Endvidere vil navnet på den gruppe personer i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer, skulle registreres som reelle ejere, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger, endnu ikke kendes af fonden.

Oplysninger om fondens reelle ejere skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at fonden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer, og efter enhver ændring af de oplysninger, som er registreret. Fonden skal endvidere opbevare oplysninger om dens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Fonden skal desuden opbevare oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Fristen for registrering af oplysninger om reelle ejere udløber den 1. december 2017.

Oplysningerne om en fonds reelle ejere registreres elektronisk hos www.virk.dk. En forudsætning for registrering er, at fonden har et CVR-nr. Registrering af reelle ejere sker som led i den almindelige virksomhedsregistrering under fanebladet ”Ejerforhold”. En overtrædelse af registreringspligten er bødepålagt.

Nørregaard Mieritz Advokatfirma er specialister i erhvervsret, og har stor erfaring med registreringer hos Erhvervsstyrelsen, herunder af reelle ejere.

Vi tilbyder fast pris på registrering af en fonds reelle ejere på DKK 1.500 eksklusiv moms – så fonden er sikret, at ejerforholdene bliver registreret korrekt og undgår en bødestraf.

Du er velkommen til at kontakte os på post@nmaf.dk, hvis vi skal registrere fondens reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, eller hvis du vil vide mere.