Nyt lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Som oprindeligt aftalt i forbindelse med indgåelsen af finanslovsaftalen for 2016, har Skatteministeriet den 16. december 2016 nu endeligt sendt et lovforslag i høring, vedrørende en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte frem mod år 2020.

Når en familieejet virksomhed skal overdrages til fra én generation til en anden, skal der betales afgift til staten. Finder generationsskiftet sted fordi virksomhedsejeren dør, og virksomheden derfor skal overtages af arvingerne, betales der boafgift på 15%. Er der tale om generationsskifte i levende live, fordi virksomhedsejer vælger at overdrage virksomheden som gave, betales der gaveafgift på 15%.

Fremsættes og vedtages lovforslaget, vil bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomhed gradvist blive nedsat fra 15% til 5% frem mod år 2020. For at drage nytte af lempelsen, er det et krav at følgende 5 betingelser er opfyldt:

1)    Overdrager skal have ejet virksomheden i mindst 1 år umiddelbart forud for overdragelsen eller dødsfaldet. Det spiller ingen rolle, om virksomheden har været ejet personligt eller gennem et selskab.

2)    Overdrager eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomhedens drift i væsentligt omfang i mindst 1 år.

3)    Virksomheden skal overdrages til overdragerens nære familie, dvs. børn, børnebørn m.v.

4)    Erhververen af virksomheden skal eje virksomheden i minimum 3 år efter erhvervelse.

5)    Betingelserne for skattemæssig succession skal være opfyldt.

Sidstnævnte om skattemæssig succession skal forstås således, at overdragelsen skal opfylde kriterierne for skattemæssig succession, men at det er ikke et krav, at man rent faktisk vælger en successionsoverdragelse.

Succession betyder, at overdragerens skattemæssige stilling videregives (succederes) til erhververen, og at der dermed ikke sker beskatning i forbindelse med selve overdragelsen.

Det er en betingelse for skattemæssig succession, at der ikke er tale om overdragelse af en såkaldt ”pengetank”. Pengetanke er ”passive” virksomheder, hvis primære formål er at eje kontanter, værdipapirer, udlejningsejendomme og lignende. Lovforslaget vil i øvrigt også medføre en stramning af pengetanksdefinitionen, så den eksempelvis også omfatter projektejendomme og byggegrunde.

De nye regler understøtter det generelt gode råd om, at generationsskifte skal overvejes i god tid.

Nørregaard│Mieritz Advokatfirma har stor erfaring indenfor rådgivning om virksomhedsoverdragelser, og du er velkommen til at kontakte os på post@nmaf.dk, såfremt du vil vide mere.